informačné systémy pre ľudí

IS4H

 

Informačné systémy slúžia užívateľom,
nie užívatelia informačným systémom.

 
 

Predpokladom správneho rozhodnutia
je disponibilita presných a aktuálnych informácií.

 
   
 
  © 2012 ..... © dizajn ZELENÁ LÚKA ..... WebDizajn: © Cetus® 2012
 

IS4H s.r.o.

 
 

Firma IS4H s.r.o. vznikla v roku 2003 ako vyústenie aktivít skupiny autorov informačných systémov na realizáciu moderných produkčných a manažérskych informačných systémov.

Dlhoročné skúsenosti s tvorbou rozsiahlych informačných systémov, so znalosťami potrieb majiteľov a riadiacich pracovníkov obchodných, výrobných a inštitucionálnych spoločností a zdanlivo antagonistických potrieb koncových užívateľov systémov boli pretavené do koncepcie informačných systémov, v ktorých sú tieto potreby zosúladené pri súčasnom zachovaní pragmatických prístupov k riešenej problematike.

Skúsenosti autorov s návrhom, implementáciu, zavádzaním a údržbou systémov u zákazníkov zaručujú schopnosť spoločnosti IS4H s.r.o. zákazníkom produkty nielen implementovať podľa ich potrieb, ale aj naďalej systém udržiavať, či už po legislatívnej stránke, po stránke implementácie novej funkčnosti systému, ktorá vyplynie z požiadaviek zákazníkov, ale aj zo stránky dlhodobej perspektívy vývoja systému podľa najnovších teoretických poznatkov z teórie systémov a riadenia spoločností.

 
     
 
ProDEAL

informačný systém pre podporu distribúcie tovaru a služieb

 

Stiahnutie ProDEAL

ProDEAL PDF na stiahnutie

 

Základná charakteristika systému ProDEAL

  ProDEAL
   
 

Cieľ zavedenia systému ProDEAL

  ProDEAL
   
 

Firemné procesy systému ProDEAL

  ProDEAL
   
 

Evidencie a ich vzájomné väzby

  ProDEAL
   
       
 
ProDEAL

informačný systém pre podporu distribúcie tovaru a služieb

 

Stiahnutie ProDEAL

ProDEAL PDF na stiahnutie

 

Základná charakteristika systému ProDEAL

   
 

Systém ProDEAL je riešenie elektronizácie a automatizácie produkčného systému na sledovanie a vyhodnocovanie obchodných procesov prebiehajúcich v distribučných firmách, ktoré sa zaoberajú rozvozom tovarov z centrálnych skladov k spotrebiteľom a ich predajom prostredníctvom dopravných prostriedkov alebo dislokovaných pracovísk ako samostatných skladov tovaru. Systém zabezpečuje aj možnosť poskytovať k predaju tovarov súvisiace služby.

Systém je koncipovaný ako set centrála (ľubovoľný počet užívateľských staníc v sieti) a súbor jednoužívateľských staníc určených pre rozvoz a predaj.

Centrála slúži na definíciu základných parametrov systému (užívatelia, cenníky, rozvozové linky, sklady a iné) ako aj kompletné spracovanie vrátane všetkých predajných aktivít a centralizáciu dát.

Stanica je mobilné pracovisko, ktoré umožňuje definovať objednávky, dodacie listy a následný predaj.

 

Topológia ProDEAL

Topológia systému ProDEAL

  Naspäť    
 
ProDEAL

informačný systém pre podporu distribúcie tovaru a služieb

 

Stiahnutie ProDEAL

ProDEAL PDF na stiahnutie

 

Cieľ zavedenia systému ProDEAL

   
 

Cieľom zavedenia automatizovaného systému ProDEAL je maximalizácia automatizácie rutinných procesov, ktoré prebiehajú vo firme, ich optimalizácia, získanie okamžitého prehľadu o stave obchodných procesov prepojených s ekonomickým systémom a analýz obchodných procesov. Dosiahnutím týchto cieľov sa zabezpečí optimalizácia nákladov na obchodné a ekonomické procesy, zvýšenie produktivity práce a tým aj zvýšenie zisku firmy.

   
  Naspäť    
 
ProDEAL

informačný systém pre podporu distribúcie tovaru a služieb

 

Stiahnutie ProDEAL

ProDEAL PDF na stiahnutie

 

Firemné procesy systému ProDEAL

   
 

Základné firemné procesy spočívajú na nasledovnom princípe:

 • podľa požiadavky odberateľov sa definujú objednávky (na centrále a/alebo na stanici) na rozvoz a predaj tovaru vrátane tovaru pre vopred neurčeného odberateľa (diskont),

 • podľa objednávok sa vygenerujú dodacie listy; dodacie listy sa dajú upravovať a pridávať aj na stanici,

 • podľa dodacích listov sa vykonáva predaj na mobilnej stanici buď na faktúru, za hotové alebo dodávky tovarov s následnou tvorbou hromadných faktúr na centrále,

 • po realizácii predajov sa automaticky na centrále k predaným tovarom vytvoria skladové výdajky.

 

Kolobeh základných firemných procesov

Kolobeh základných firemných procesov

  Naspäť    
 
ProDEAL

informačný systém pre podporu distribúcie tovaru a služieb

 

Stiahnutie ProDEAL

ProDEAL PDF na stiahnutie

 

Evidencie a ich vzájomné väzby

   
 

Uvedené procesy sú realizované prostredníctvom jednotlivých evidencií, ktoré sú medzi sebou prepojené a navzájom spolu komunikujú.

IS ProDEAL zabezpečuje automatickú komunikáciu medzi jednotlivými modulmi:

 • objednávky

 • dodacie listy

 • dodávateľské faktúry

 • odberateľské faktúry

 • pokladňa

 • sklad

 • požičovňa

 • externé dokumenty

 • adresár

 

Väzby medzi základnými evidenciami

Väzby medzi základnými evidenciami

  Naspäť    
 
ProORDER

informačný systém pre podporu činností
v stavebno-montážnych a stavebných spoločnostiach

 

Stiahnutie ProORDER

ProORDER PDF na stiahnutie

 

Základná charakteristika systému ProORDER

  ProORDER
   
 

Evidencie a ich vzájomné väzby

  ProORDER
   
 
ProORDER

informačný systém pre podporu činností
v stavebno-montážnych a stavebných spoločnostiach

 

Stiahnutie ProORDER

ProORDER PDF na stiahnutie

 

Základná charakteristika systému ProORDER

   
 

Systém ProORDER je kľúčovým nástrojom riadiacich pracovníkov obchodných oddelení v prípade ak má výroba spoločnosti zákazkový charakter. ProOrder je zameraný na proces evidencie zákaziek vrátane kompletného ponukového procesu (evidencia, tvorba a vyhodnocovanie ponúk), členenie zákaziek, sledovanie okamžitého stavu rozpracovaných zákaziek vo vecnom a finančnom vyjadrení. Je vhodný najmä pre firmy orientované na priamy výkon prác či už je to formou subdodávok čiastkových riešení, subdodávkok prác (napr. montáží) a realizáciu vlastných riešení.

Systém zabezpečuje komunikáciu s dodávateľmi materiálu ako aj subdodávok formou dodávateľských objednávok.

Komunikácia s dodávateľmi subdodávok a materiálu evidovaním dodávateľských objednávok, evidencie dodávateľských faktúr, skladových pohybov a platieb v hotovosti cez pokladňu umožňuje sledovanie plánovaných ako aj reálnych nákladov na subdodávky. Rovnako systém zabezpečuje sledovanie plánovaných a reálnych výnosov formou evidencie odberateľských faktúr. Všetky doklady je možné exportovať do ekonomického systému. V každom okamihu systém ponúka stav plánovaného ako aj reálneho zisku na každej zákazke alebo jej časti (tzv. podzákazke). Zabezpečené je sledovanie odovzdávania jednotlivých častí dodávok odberateľovi a evidencia spojenej finančnej dokumentácie.

Systém umožňuje do veľkej miery modifikovať firemné procesy tak, že ich zmena neovplyvní fungovanie systému ProORDER. Ťažisko firemných procesov je teda na organizačných smerniciach.

 

Základné procesy ProORDER

Základné firemné procesy systému ProORDER

  Naspäť    
 
ProORDER

informačný systém pre podporu činností
v stavebno-montážnych a stavebných spoločnostiach

 

Stiahnutie ProORDER

ProORDER PDF na stiahnutie

 

Evidencie a ich vzájomné väzby

   
 

Uvedené procesy sú realizované prostredníctvom jednotlivých evidencií, ktoré sú medzi sebou prepojené a navzájom spolu komunikujú.

IS ProORDER zabezpečuje automatickú komunikáciu medzi jednotlivými modulmi:

 • ponuky

 • zákazky

 • objednávky

 • žiadanky

 • dodacie listy

 • dodávateľské faktúry

 • odberateľské faktúry

 • interné náklady

 • pokladňa

 • sklad

 • zmluvy

 • pošta

 • požičovňa

 • externé dokumenty

Vybrané dáta sú automaticky exportované do externého ekonomického systému.

 

Interakcia modulov systému ProORDER

Interakcia modulov systému ProORDER

  Naspäť    
 
CAIS

ekonomický informačný systém

 

Základná charakteristika systému CAIS€

   
 
 

CAIS€ je produkt spoločnosti T Group s.r.o.. Je výsledkom 15. ročného vývoja ekonomických informačných systémov so základným označením CAIS odvodeného z anglického názvu Computer Aided Information System (počítačom podporovaný informačný systém). Napriek svojmu zaužívanému názvu ide o pôvodný slovenský počítačový program, ktorý si od svojho vzniku zakladá na vernosti zobrazovania dokumentov, kopírovaní reálnych administratívnych postupov vo firme a jednoduchosti ovládania. Dlhoročným vývojom a skĺbením často až protichodných požiadaviek používateľov vznikol produkt, ktorý vyhovuje širokému spektru spoločností účtujúcim v podvojnom účtovníctve a to ziskovým aj neziskovým.

Program spoľahlivo pracuje v jednoužívateľských verziách alebo v jednoduchých počítačových sieťach do počtu cca 20 sieťových staníc. Dáta možno dávkovo prenášať aj zo vzdialených tzv. off-line staníc. Umožňuje spracovávať účtovníctvo jednej alebo viacerých firiem, optimálne cca 50-100. Kapacita programu je však limitovaná len hardvérovými obmedzeniami (napr. kapacita disku, rýchlosť prenosu dát po sieti a pod.). Bližšie informácie na stránke spoločnosti www.t-group.sk

   
  Naspäť    
 

Spoločnosť IS4H s.r.o. poskytuje zákazníkom komplexnú podporu v oblasti softvérových služieb spojených s budovaním, prevádzkou a rozvojom informačných systémov vrátane poradenských služieb. Formou subdodávok zabezpečuje aj vybudovanie a údržbu technologickej informačnej infraštruktúry.

 
 
Podpora a servis produktov IS4H Podpora  
 
 
Školenia Školenia  
 
 
Zákazkové práce Zákazkové práce  
 
 
Poradenstvo Poradenstvo  
 
  Podpora  
 

Filozofiou našej spoločnosti je poskytovanie komplexného riešenia potrieb zákazníkov v oblasti informatizácie v oblasti nami dodávaných produkčných systémov. Okrem samotnej dodávky aplikácií riešenia zahŕňajú aj: analýzu potrieb zákazníka, prispôsobenie a nastavenie systému pre konkrétneho zákazníka, poradenstvo pri implementácii systému, jeho prispôsobovaní potrebám zákazníka a prepojovaní systému s okolitými aplikáciami, optimalizáciu nákladov obstarania aplikácií a príslušnej infraštruktúry, autorský dozor pri skúšobnej prevádzke systému, trvalú podpora a servis dodávaných aplikácií počas rutinnej prevádzky systémov. Servis, údržbu a konzultačnú činnosť k aplikáciám poskytuje spoločnosť IS4H s.r.o. priamo svojimi kapacitami alebo prostredníctvom autorizovaných spoločností s personálom vyškoleným na servis aplikácií dodávaných našou spoločnosťou.

 
  Naspäť  
  Školenia  
 

Súčasťou komplexného riešenia zavádzania systémov ProDEAL a ProORDER do prevádzky je aj zabezpečovanie vyškolenia personálu obsluhujúceho tieto systémy. Školenia a konzultácie prebiehajú buď individuálne alebo hromadne pred, počas ako aj po ukončení implementácie. Obsah školení, ich rozsah ako aj forma sa prispôsobuje požiadavkám zákazníka, stupňom počítačovej gramotnosti obsluhujúceho personálu. Školenia je možné rozširovať aj o školenia aplikácií spolupracujúcich so systémami ProDEAL a ProORDER (napríklad školenia k balíku MS Office).

 
 

Naspäť

 
  Zákazkové práce  
 

Systémy ProDEAL a ProORDER sú systémy vyvinuté spoločnosťou IS4H s.r.o., takže existuje možnosť prispôsobiť ich špecifickým potrebám zákazníka v prípade, že sa odlišujú od štandardného riešenia. Pracovníci spoločnosti IS4H s.r.o. majú dlhoročné skúsenosti s návrhom, tvorbou, implementáciou a údržbou informačných systémov čo umožňuje vytvoriť aj iné informačné systémy podľa špecifických potrieb zákazníka.

 
 

Naspäť

 
  Poradenstvo  
 

Spoločnosť IS4H s.r.o. poskytuje nezávislé poradenstvo pred a počas zavádzania informačných systémov tretích strán. Zákazník, ktorý nedisponuje odbornými kapacitami z oblasti návrhu a implementácie informačných systémov využívajúci takéto nezávislé poradenstvo, významne zvyšuje pravdepodobnosť úspešnej dodávky, implementácie a prevádzky informačných systémov tretích strán. Zároveň tým aj zvyšuje efektívnosť vynaložených prostriedkov na zabezpečenie informatizácie svojej spoločnosti.

 
 

Naspäť

 
 

Spoločnosti, pracujúce s našimi systémami:

 
 
ProDEAL
 
 
  Deak  
 
 
ProORDER
 
 
 

Sloving

Bala

Unigass

 

IS4H s.r.o.

 
 
 

Hrobákova 9
851 02 Bratislava
Slovensko

 
 
 

ProDEAL

 
 
 

Telefón: +421 908 751 549
E-mail: fbuci@is4h.sk

 
 
 

ProORDER

 
 
 

Telefón: +421 948 120 119
E-mail: rajcany@is4h.sk